Ներքին գնահատում 2016-2017 ուստարի

Կարճևանի հիմն. դպրոց ներքին գնահատ%

Կարճևանի հիմն. դպրոց ներքին գնահատում (1)